Informace pro rodiče 1. stupně o obnovení prezenční výuky


Vážení rodiče, od 25. 5. 2020 bude obnovena prezenční výuka na I. stupni základních škol. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

 • Přítomnost žáků ve vyučování je dobrovolná, absence žáků (na prezenční výuce) se nebude započítávat do celkové absence žáka na závěrečném vysvědčení.
 • Nejpozději v den nástupu do školy musí žák doložit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (rodiče obdrží mailem), bez tohoto prohlášení nelze žáka do skupiny zařadit.
 • Výuky by se neměli účastnit žáci, kteří patří do rizikových skupin nebo žijí ve společné domácnosti s osobami, které patří do rizikových skupin (vyspecifikováno v čestném prohlášení).
 • Vstup do školy bude mezi 7:30 – 8:15 (místo a přesný čas budou pro každou skupinu žáků v rámci tohoto rozmezí určeny zvlášť, a to z důvodu minimalizace shromažďování osob v jednom čase), ukončení pro 1.- 4. ročník nejdéle do 16:00 hodin, pro 5. ročník nejdéle do 13:30 hodin.
 • Ranní družinu škola nezajišťuje (viz. pokyn MŠMT).
 • Výuka ve škole bude probíhat ve skupinách maximálně po 15 žácích „školní skupiny“ – ke vzdělávání musí zákonný zástupce žáka vyjádřit zájem o vzdělávání nejpozději do 18. 5. 2020, informaci předejte mailem svému třídnímu učiteli (po tomto datu nebude možné dítě do školní skupiny zařadit); složení školních skupin bude neměnné.
 • Vstup rodičů a doprovodu dětí do budovy není dovolen.
 • Žák s příznaky COVID 19 (zvýšená teplota, kašel, příznaky infekce dýchacích cest…) se nesmí na výuku dostavit, pokud se příznaky projeví v průběhu pobytu ve škole, pedagog dítě odvede do izolační místnosti a vyzve zákonné zástupce k vyzvednutí žáka.
 • Žáci, kteří se nebudou osobně účastnit výuky v budově školy, se budou dále vzdělávat i nadále přes internet (jako doposud dle pokynů vyučujících).
 • Školní jídelna zajistí pro přítomné žáky obědy a je možno si objednat i dopolední svačiny, na obědy musí žáci chodit pouze se svojí školní skupinou.
 • Obsah výuky bude upraven dle aktuální situace a bude orientován přednostně na opakování a procvičování učiva probíraného během distanční výuky (v souladu se školním vzdělávacím programem).
 • Výuku a odpolední zájmovou činnost povedou pedagogičtí pracovníci školy – učitelé, vychovatelé a asistenti, škola nemůže garantovat, že každou skupinu žáků povede jejich třídní učitel.
 • Každý žák musí mít k dispozici 2 kusy roušek a igelitový sáček pro jejich ukládání – pokud žák nebude mít předepsané ochranné pomůcky, bude předán zpět zákonným zástupcům. Veškerou dezinfekci zajišťuje škola.
 • Žáci musí dodržovat školou nařízená hygienická opatření (dezinfekce rukou při vstupu do budovy, nošení roušek v prostorách školy a dle pokynů pedagogů, odstupy 1,5-2 m a další organizační opatření). V případě jejich porušování mohou být z výuky vyloučeni.

Plné znění všech opatření od MŠMT zde nebo ke stažení níže.

Žádost o zařazení dítěte do školní skupiny

Čestné prohlášení ke stažení

Plné znění všech opatření od MŠMT