Metodik prevence


De nier ce qui est,
et d'expliquer ce qui n'est pas. *

* Popírat to, co je, a vysvětlovat to, co není.


 

Metodik prevence

Mgr. Adamková Radka radka.adamkova@zsmladeznicka.cz

 

Plán preventivní strategie

Metodik prevence vytváří ve spolupráci s pedagogickým týmem dokument s názvem „Plán preventivní strategie“ pro daný školní rok a zároveň koordinuje jeho realizaci.

Součástí prevence jsou metody výuky:

 • otevřený dialog,
 • vstřícný vztah učitele a žáka,
 • intenzivní komunikace s rodiči.

Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdělávacích oblastí i při realizaci průřezových témat.

Metodik prevence a výchovný poradce jsou v kontaktu s oddělením péče o dítě příslušných úřadů města, s kurátory pro děti a mládež a se sdruženími poskytujícími služby v této oblasti.

Škola sleduje rizika sociálně patologických jevů a při varovných signálech koordinuje postup výchovný poradce:

 • svolává setkání s rodiči,
 • konzultuje s žáky a nabízí podporu a poradenství.

Metodik prevence ve spolupráci s pedagogickým týmem také nabízí pomoc:

 • při řešení obtíží v učení a chování,
 • pri řešení vztahů ve třídě a v životě,
 • v krizích a konfliktech.

Pomocí dotazníků zjišťuje projevy šikany a vztahy ve třídě.

Škola spolupracuje i s dalšími organizacemi v oblasti prevence patologických jevů. Využívá vybrané programy pro třídy zaměřené například na:

 • komunikaci,
 • spolupráci,
 • bezpečnost,
 • jak předcházet problémům ve vztazích,
 • zdravý životní styl, atd.

Sleduje zapojení žáků do kroužků ve škole a nabízí další mimoškolní aktivity v rámci města.

Do oblasti prevence jsou také zapojení žáci školního žákovského parlamentu.

Nabízíme i nepravidelné aktivity např. výjezdy, víkendové akce, lyžařské zájezdy atd.

 


Jednotný postup při zjištění šikany na škole

 • 1. Okamžitá ochrana oběti:
  Umístění žáka do chráněného prostředí s dohledem dospělé osoby. Kontaktování rodičů, aby si dítě vyzvedli a domluvili se na dalším postupu.

 

 • 2. Stanovení strategie:
  Situaci řeší intervenční tým. Optimální složení: ředitel školy, třídní učitel, školní metodik prevence, výchovný poradce, popř. externí odborník.

 

 • 3. Rozhovor se žáky v pořadí: oběť, svědci, agresoři:
  Výpovědi jsou zaznamenávány dostatečně přesně. Dle situace je možno agresory oddělit od kolektivu, aby nemohli ovlivnit svědky.
  Je třeba zjistit:
  • Kdo je oběť?
  • Kdo je agresor?
  • Kdy a kde k šikaně dochází?
  • Jakou formou?
  • Jak dlouho a jak často trvá?
  • Proč XY ubližoval?
  • Jaká jsou navržena opatření?
  • Proč?
  • Jak lze násilí do budoucna zabránit?

 

 • 4. Oznámení:
  Ředitel informuje vždy OSPOD a PPP, případně Policii či další orgány.

 

 • 5. Informace učitelskému sboru a jeho účast:
  Ředitel svolá mimořádnou schůzi, seznámí učitele s okolnostmi vzniku a vyšetřování případu. Za intervenční tým přednese návrh výchovných opatření a na způsob práce s klimatem třídy.

 

 • 6. Individuální schůzky s rodiči aktérů případu (agresorů, oběti):
  Je vhodné jednat s rodiči obětí a agresorů odděleně, rodiče agresorů zvát po jednom páru. Jednání je přítomen ředitel, VP, ŠMP, TU. Je žádoucí přítomnost obou rodičů projednávaných dětí. Jsou seznámeni s případem a opatřeními, která škola přijme. Obě strany podepíší zápis z jednání. Rodičům lze doporučit, aby děti nechaly vyšetřit.

 

 • 7. Dohoda o vzájemné informovanosti:
  Je žádoucí, aby se škola s rodiči dohodla na vzájemném informování, např. zprávy z vyšetření, apod.

 

 • 8. Třídnická hodina pro žáky:
  Žáci jsou informováni o rizicích agresivního chování a o výchovných opatřeních školy. TU ostatních tříd využijí případ k diskusi, informují o možnostech pomoci pro oběti a svědky šikany.

 

 • 9. Mimořádná třídní schůzka:
  Rodiče jsou informováni o situaci, průběhu vyšetřování a opatřeních pro zamezení dalších potíží. Rodiče jsou ubezpečeni o kompetencích školy případ dále řešit a jsou vyzváni ke zvýšené pozornosti a spolupráci.

 

Škála výchovných opatření:

 • Domluva TU, informace rodičům.
 • Snížená známka z chování.
 • Napomenutí a důtka TU.
 • Důtka ředitele školy.
 • Převedení do jiné třídy.
 • Doporučení rodičům zainteresovaných dětí vyhledat odbornou pomoc.
 • Doporučení rodičům umístit dítě do pobytového oddělení SVP.
 • Návrh OSPOD k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy.