O škole


Základní údaje o škole

À propos de l'école About school
 
skola
 

 • Škola nabízí možnost výuky žáků pobývajících dlouhodobě s rodiči v zahraničí formou e-learningu. (Výuka s učitelem probíhá přes počítač – Skype)

 • Školní vzdělávací program (ŠVP) navyšuje nejen hodiny cizích jazyků, ale i informatiky, matematiky a jazyka českého

 • Od 6. roč. možnost výběru mezi třídou s volbou:
  a/ druhého cizího jazyka (výběr z NJ, FJ, RJ, pokud se přihlásí nejm. 12 žáků)
  b/ nebo třídou s navýšeným počtem informatiky (možnost výuky – psaní všemi deseti)

 • Náš školní vzdělávací program je srovnatelný s programem odpovídajících tříd víceletých gymnázií

 • Výstupní výchovně – vzdělávací profil žáka 9. roč. v ŠVP a jeho znalosti a dovednosti: asertivní komunikace a etické jednání, umění učit se, pochopení celoživotního vzdělávání, získávání aktuálních informací, znalostí dvou cizích jazyků, finanční a čtenářská gramotnost.

 • Od šk. roku 2010/2011 probíhá výuka dalších předmětů v anglickém jazyce: ve 3. roč. – pracovní činnosti (CLIL) a v 9. roč. – zeměpis

 • Rodilý mluvčí anglického jazyka – učitel, vede hodiny konverzace AJ

 • Příprava žáků na německý jazykový diplom (Fit in Deutsch) úroveň A1, A2 + příprava k mezinárodní zkoušce z AJ (First Certificate in Englisch), uznávané EU – v odpoledních kurzech

 • Zapojení do celostátní soutěže Debatní liga v ČJ (rozvíjení rétoriky, komunikačního asertivního chování) (www.debatování.cz)

 • Pro žáky nabízíme odpolední kroužky: debatní, mladí redaktoři, logopedický, šachový, turistický, volejbal, německý jazyk, klub deskových her, čtenářský, počítačový

 • Organizujeme týdenní studijní zahraniční zájezdy:  Anglie, Francie, Německo, Chorvatsko – letní prázdninový pobyt, Rakousko (Vídeň) – jednodenní. Naši žáci se účastní LVVZ, školy v přírodě a adaptačního kurzu pro 6. třídy.

 • Pro vzdělávání žáků slouží – internetová knihovna, počítačové učebny, 5 odborných učeben doplněné audiovizuální technikou, která je rovněž i v běžných třídách.

 • Možnost individuálních plánů pro handicapované i talentované žáky (sportovce)

 • Vysoká úspěšnost přijetí na gymnázia (100 %)

 • Vyhodnocení výsledků celostátních žákovských testů SCIA: výsledky JČ a M nad průměrem ČR i kraje

 • Škola spolupracuje s ZUŠ -učitelé vyučují na škole – hru na flétnu a klavír

 • Školní jídelna vaří obědy pro diabetiky i žáky s bezlepkovou dietou