Informace ŠJ


jidelna

U P O Z O R N Ě N Í

Na základě vyhlášky č.107/2005 se strávníci zařazují do kategorií podle věku, kterého v daném školním roce dosáhnou. Školním rokem se rozumí období od 1. 9. do 31. 8.

Stravné na měsíc únor 2022

Kategorie Počet dní Cena​
žáci 7-10 let 19 dní  á 24,- Kč   456,- Kč
žáci 11-14 let 19 dní á  27,- Kč   513,- Kč
žáci 15 a více let 19 dní á  30,- Kč   570,- Kč
svačiny 19 dní á 16,- Kč  304,-  Kč
školští pracovníci 19 dní á 15,- Kč   285,- Kč
cizí strávníci 20 dní á 61,- Kč   1 220,- Kč

 

  • Strávníci požadující bezlepkovou dietu mají vzhledem k vyšším nákladům na potraviny cenu oběda navýšenou o 1,- Kč /oběd
  • Upozorňujeme rodiče na povinnost odhlásit dítě ze stravování na dobu jeho nepřítomnosti ve škole.
  • Obědy do nosičů se vydávají pouze první den nepřítomnosti dítěte ve škole.
  • Obědy do nosičů se vydávají pouze v době od 10:45 – 11:30 hod. a od 14:00 – 14:15 hod.
  • Veškeré přihlášky, odhlášky a změny stravy se provádí den předem do 13:30 hod.

Identifikační čip:
Noví strávníci si musí zakoupit identifikační čip v ceně 115,-Kč


Objednávání stravy přes internet

Školní jídelna zavedla novou službu pro strávníky – Objednávání stravy po internetu.

Strávník, který má zájem o tuto službu si vyzvedne u vedoucí jídelny přihlašovací jméno a heslo, které mu bude sloužit k přihlášení se na stránkách www.strava.cz

Přihlašovat se, odhlašovat a provádět změny jídla může každý strávník den předem do 13:30 hod. na den další.

Později provedené změny nebudou akceptovány.

Změny mohou provádět pouze strávníci platící bezhotovostním způsobem a strávníci platící hotovostně, kteří mají plusové konto.


Stravování v době nemoci

Podle § 119 školského zákona se školní stravování uskutečňuje pouze v době pobytu ve škole a ve školském zařízení! Proto v době prázdnin, ředitelského volna a jiné nepřítomnosti ve škole nemá dítě nárok na dotovaný oběd. Oběd je možno zajistit z doplňkové činnosti. V době nemoci je možno první den odebrat oběd do nosiče a další dny odhlásit a zakoupit si oběd z doplňkové činnosti v ceně 51,- Kč.


Placení stravného

Inkasním způsobem – nejvýhodnější

Jestliže jste se rozhodli platit stravné z účtu, dohodněte si s Vaším peněžním ústavem Souhlas s inkasem – cílený na úhradu stravného s minimálním krytím (limit) na účtu:

1 000,- Kč obědy a svačiny

V měsíci zřízení zaplatíte ve školní jídelně zálohu 1 000,- Kč, v dalších měsících pak jen skutečně projedenou stravu za předchozí měsíc. Po skončení školního roku, tzn. v průběhu července Vám školní jídelna vrátí Vaši zálohu nebo ji převede na příští školní rok. Po ukončení školní docházky Vám školní jídelna Vaši zálohu vrátí.

Příkaz ke stažení inkasa bude vždy k 12. dni předešlého měsíce – zajistěte si dostatečné krytí. Po zřízení souhlasu s inkasem nahlaste ve školní jídelně Vaše číslo účtu, z kterého budou platby stahovány.

Vzor příkazu k povolení inkasa

Jméno majitele účtu: vyplníte VAŠE jméno
Číslo účtu: vyplníte vaše číslo účtu
Inkaso ve prospěch příjemce platby: ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí
Číslo účtu příjemce platby: 107-8311120217/0100
Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka – zjistíte v jídelně
Limit platby inkasa: 1 000,- Kč podle rozsahu stravování (pro jednoho strávníka)

Složení platby v bance

Peníze můžete složit hotově v bance na účet školní jídelny. Ve školní jídelně si vyzvedněte variabilní symbol, který budete používat při každé platbě. Platba musí být provedena nejpozději 20. dne na další měsíc.

Trvalým příkazem

Zadáte si trvalý příkaz k placení stravného s termínem k 20. dni v měsíci. Platba musí být na účtě vždy k 20. dni na měsíc následující. Variabilní symbol si vyzvednete ve školní jídelně. Případné přeplatky Vám budou vráceny na účet v měsíci červenci.

Poznámka:
Všichni, kteří budou platit obědy bezhotovostním způsobem budou mít automaticky na každý následující měsíc obědy objednané! Jedná se i o měsíc září následujícího školního roku. V případě, že nebudete chtít oběd na první a další dny následujícího měsíce (např. z důvodu nemoci), je možné obědy odhlásit osobně nebo telefonicky nejpozději jeden den předem do 13:30 hod. (den předem = den, kdy probíhá vyučování) na telefonní číslo 596 411 201.

NEODHLÁŠENÁ STRAVA = ODEBRANÁ STRAVA!

Nezapomeňte oznámit ukončení stravování!