Školní poradenské pracoviště


Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole.

Poskytování poradenských služeb na školách se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697 týkající se ochrany osobních údajů (GDPR).

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je zkvalitnit klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

ŠPP se zaměřuje zejména:

 • vytváření pozitivního klimatu školy
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb
 • péči o žáky s potřebou podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • prevenci rizikových forem chování
 • kariérové poradenství
 • řešení výukových a výchovných obtíží
 • intervenci při aktuálních problémech
 • vztahové a osobní poradenství
 • práci s třídními kolektivy
 • podporu spolupráce s rodinou

Tým členů školního poradenského pracoviště

Výchovný poradce:                                              Mgr. Dagmar Csatová

Výchovný a kariérový poradce:                         Mgr. Přemysl Harok

Školní metodik prevence:                                  Mgr. Radka Adamková

Školní psycholog:                                                 Mgr. Ing. Kateřina Lisníková