Zápis do 1. tříd 2022/2023


Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám poskytnout základní informace k zápisu dětí do 1. ročníku školního roku 2022/2023.

Termíny zápisu:

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude ve městě Havířov probíhat v dubnu 2022

Bližší termín bude zřizovatelem stanoven v nejbližších dnech.

 
Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd:

V souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů, se povinná školní docházka vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 36 odst. 4 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Povinná školní docházka je stanovena § 36 školského zákona a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Způsob zápisu: 

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 08. 2022 a děti s odkladem školní docházky (děti narozené mezi 01. 09. 2015 – 31. 08. 2016)

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  • Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)
  • V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce
  • Žádost o odklad povinné školní docházky
  • Občanský průkaz zákonného zástupce a  rodný list dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů)
  • Kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky
  • Kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky
  • Přihláška do školní družiny (pouze zájemci o umístění dítěte do školní družiny).

Spádová oblast:

Ulice:
U Hájenky, V Zátiší, Jílová, Mládežnická, Slunečná, Rušná, Družstevnická, Tajovského, Krajní
Dlouhá třída lichá orientační čísla 73 – 97
17. listopadu lichá orientační čísla 24 – 36
Studentská lichá orientační čísla 1 – 9
Studentská sudá orientační čísla 2 – 22

 
VEŠKERÉ TISKOPISY NALEZNETE zde

 
V Havířově 23. 1. 2022
Mgr. Iva Badurová, ředitelka školy