Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

 • Školní vzdělávací program (ŠVP) navyšuje nejen hodiny cizích jazyků (JA, JN, JR, JF), ale i matematiky a jazyka českého

 

 • Výuka anglického jazyka od 1. třídy

 

 • Od 6. roč. možnost výběru mezi třídou s volbou:
  a/ druhého cizího jazyka (výběr z NJ, FJ, RJ, pokud se přihlásí nejméně 12 žáků)
  b/ navýšeného počtu hodin informatiky (možnost výuky – psaní všemi deseti)

 

 • Náš školní vzdělávací program je srovnatelný s programem odpovídajících tříd víceletých gymnázií

 

 • Výstupní výchovně – vzdělávací profil žáka 9. roč. v ŠVP a jeho znalosti a dovednosti: asertivní komunikace a etické jednání, umění učit se, pochopení celoživotního vzdělávání, získávání aktuálních informací, znalostí dvou cizích jazyků

 

 • Výuka metodou CLIL v některých předmětech (implementace anglického jazyka do nejazykových předmětů) zejména na 1. stupni

 

 • Škola je akreditována v programu Erasmus+ (realizujeme např. skupinové mobility žáků v partnerských školách v zahraničí)

 

 • Organizujeme týdenní studijní zahraniční zájezdy do Anglie, jednodenní výjezdy do vánoční Vídně, týdenní anglické campy, týdenní lyžařské kurzy, školy v přírodě a adaptační kurzy pro 6. třídy

 

 • Vysoká úspěšnost přijetí na gymnázia a střední školy

 

 • Vyhodnocení výsledků celostátních žákovských testů SCIA: výsledky JA byly nadprůměrné v rámci kraje i ČR

 

 • Škola spolupracuje se ZUŠ B. Martinů -učitelé vyučují na škole – hru na flétnu a klavír

 

 • Školní družinu nabízíme již ráno od 6 hodin a odpoledne nově až do 17 hodin, pro děti jsou k dispozici zájmové kroužky

 

 • Ve školní jídelně je možnost výběru obědů ze dvou jídel, nabízíme také jídla pro diabetiky i bezlepkovou dietu

 

 • Podporujeme rozvoj nadaných dětí (na škole pracuje erudované poradenské pracoviště)

 

 • Vyučujeme v moderně vybavených učebnách cizích jazyků

 

 • Zkoumáme přírodní zákony v nové učebně fyziky a chemie

 

 • Disponujeme nově vybavenými PC učebnami, notebooky pro výuku a roboty do kroužku programování