Connect us:

Have any questions? Phone: (123) 456 789

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Školní poradenské pracoviště zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole.

Poskytování poradenských služeb na školách se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697 týkající se ochrany osobních údajů (GDPR).

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je zkvalitnit klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

ŠPP se zaměřuje zejména na:

 • vytváření pozitivního klimatu školy
 • poskytování poradenských a konzultačních služeb
 • péči o žáky s potřebou podpůrných opatření
 • prevenci školní neúspěšnosti
 • prevenci rizikových forem chování
 • kariérové poradenství
 • řešení výukových a výchovných obtíží
 • intervenci při aktuálních problémech
 • vztahové a osobní poradenství
 • práci s třídními kolektivy
 • podporu spolupráce s rodinou

Tým členů školního poradenského pracoviště

 

Výchovný poradce:
Mgr. Dagmar Csatová
Mgr. Jarmila Pezdová

Výchovný a kariérový poradce:
Mgr. Přemysl Harok

Školní metodik prevence:
Mgr. Radka Adamková

Školní psycholog:
Mgr. Ing. Kateřina Lisníková

mladezka-home-banner2-800

Výchovný poradce

Mgr. Dagmar Csatová
Mgr. Jarmila Pezdová
Výchovný poradce pro pedagogiku, metodickou diagnostiku dagmar.csatova@zsmladeznicka.cz
Mgr. Přemysl Harok Výchovný poradce pro pedagogiku volbu povolání premysl.harok@zsmladeznicka.cz

 

Speciální pedagog

Mgr. Ivana Petrovská ivana.petrovska@zsmladeznicka.cz

 

Metodik prevence

Mgr. Radka Adamková radka.adamkova@seznam.cz

Základním principem školní primární prevence je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a harmonickému rozvoji osobnosti.
V tomto duchu se snažíme žáky vést. K osvojování norem mezilidských vztahů, které jsou založeny na principech, jež respektují individualitu žáka a rozvíjejí zejména pozitivní mezilidské vztahy. Snažíme se v žácích ukotvit tolerantní jednání a především jednání, které je v souladu s právními normami a důrazem na právní odpovědnost jedince.

Také naše škola má vypracován preventivní program. Jedná se o dokument, který je součástí výchovy a vzdělávání po celou dobu povinné školní docházky. Je sestaven a realizován tak, aby pamatoval i na odlišné životní zkušenosti každého žáka a tato fakta v co největší míře respektoval.
Naší snahou a přáním je co nejvíce žáků vybavit schopností, vůlí a rozumovými předpoklady, umět se ubránit bezohledným psychologickým vlivům a nátlakům nejrůznějších sekt, part, jednotlivců, všem návykovým látkám a rizikovému chování v celé šíři.

Náplň práce školního metodika prevence:
 • sestavuje PP a další plány pro preventivní aktivity ve škole
 • vypracovává závěrečnou evaluační zprávu za příslušný školní rok
 • spolupracuje s vedením školy, výchovnými poradci, všemi pedagogickými pracovníky, s PPP, okresní metodičkou, psychology a dalšími organizacemi
 • napomáhá kolegům při strategii řešení konkrétních případů
 • mapuje, řeší a eviduje případný výskyt a způsob řešení rizikového chování ve škole
 • vyhledává vhodnou podporu směřující k odstranění rizikového chování
 • zajišťuje a koordinuje pro žáky preventivní aktivity a programy prevence
 • sleduje účinnost zvolených preventivních programů
 • poskytuje učitelům materiály a informace

 

Informace pro žáky

Schránka důvěry

Trápíš se s nějakým vážným nebo zdánlivě nedůležitým problémem a nevíš, kde a komu o něm říci? Nebo ti chybí odvaha obrátit se s problémem na kteréhokoliv pedagogického pracovníka osobně? Právě pro tento případ je ve škole schránka důvěry, kterou najdeš v 1. poschodí (na vnitřním okenním parapetu) vedle schodiště. Na schránku tě upozorní na zdi nástěnka s obrázkem smutného chlapce, který také čelí určitému trápení.
Do schránky vhoď lístek se zprávou, co tě trápí, co chceš, aby se vyřešilo. Nemusíš se podepisovat, ale nezapomeň, že zcela anonymní zpráva typu „Spolužáci mému kamarádovi ubližují“ se řeší hůř, neboť nevíme, o kterou třídu se jedná, jakým způsobem je ubližováno, kdo je tvůj kamarád atd. Svými konkrétními údaji šetření urychlíš. Na oplátku ti můžeme slíbit, že se o tvém vzkazu nikdo, kromě metodika prevence a paní ředitelky, nedozví.

Nenech to být (NNTB)

V roce 2017 se naše škola zapojila do projektu „Nenech to být“. V podstatě se jedná o schránku důvěry online, skrze kterou můžeš rovněž bezpečně upozornit na cokoliv, co tě trápí.
Do prvního rámečku vyplníš název školy (objeví se nabídka), své jméno, třídu a popíšeš problém. Vše najdeš na stránkách www.nntb.cz

Pokud netrváš na anonymním způsobu informovanosti, přijď si s metodikem prevence o tvém problému popovídat osobně. Kdykoliv o přestávce, před i po vyučování, na termínu se můžeme dohodnout i mailem, který najdeš v úvodu.

Pamatuj si, že jediný problém, který se nedá vyřešit, je ten, o kterém nikdo neví.
Dokumenty ke stažení
Název Dokument ke stažení​
Činnost VP v roce 2023/2024 PDF
Informovaný souhlas PDF
Žádost zákonného zástupce o IVP PDF